Glede na okrožnico Ministrstva za izobraževanje znanost in šport vas obveščamo, da je bil sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila. Spremembe veljajo od 1. 2. 2017!

Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.  Učencem pripada subvencija za kosilo v višini cene kosila.