Knjižnica na OŠ II Murska Sobota deluje v sodobnih mansardnih prostorih od leta 1993. dalje, ko je šola dobila prepotreben prizidek in z njim manjkajoče učilnice. Knjižnica se razprostira na 180 m2 prostora, polovica tega je namenjena čitalnici oziroma učilnici.

knjiznicaOS2Uporabniki knjižnice so učenci in delavci šole. Večina gradiva se nahaja v knjižnici, nekaj strokovne literature pa imajo učitelji po kabinetih. Knjižnica je vključena v sistem COBISS.

V knjižnici je zaposlena knjižničarka Tatjana Vučko.

Matična šola oskrbuje tudi podružnično šolo/knjižnico v Krogu z leposlovnim in strokovnim gradivom, neknjižnim gradivom in periodičnimi publikacijami.

Delovni čas knjižnice

Knjižnica je odprta vsak dan od ponedeljka do petka od 7.30 do 14.30 ure. Učenci si lahko knjige izposojajo in se zadržujejo v čitalnici  pred poukom, v prostih urah, po pouku. Zadrževanje v knjižnici ni mogoče, ko v čitalnici poteka pouk  ali druge aktivnosti. Čas izposoje imajo uporabniki objavljen na oglasni deski pred knjižnico.

Ureditev knjižnice in knjižni fond

Knjižno gradivo
Prost pristop
Leposlovje je razvrščeno po starostnih stopnjah po abecedi:

C – cicibani (1. – 3. razred) – rdeči trakovi,
P – pionirji (4. – 6. razred) – modri trakovi,
M – mladinci (7. – 9. razred) – zeleni trakovi,
L – ljudsko slovstvo – rumeni trakovi.

Strokovna knjižnica (za učence in učitelje)je urejena po sistemu UDK:

0 Splošno (enciklopedije, priročniki, slovarji, leksikoni)
1 Filozofija. Psihologija. Etika.
2 Verstvo. Teologija.
3 Družbene vede (šolstvo).
4
5 Matematika. Prirodoslovne vede.
6 Uporabne vede. Medicina. Tehnika.
7 Umetnost. Arhitektura. Fotografija. Glasba. Razvedrilo. Šport.
8 Jeziki. Jezikoslovje. Književnost.
9 Domoznanstvo. Geografija. Zgodovina.

Serijske publikacije  in neknjižno gradivo

Poleg knjižnega gradiva učenci lahko v prostorih čitalnice prelistajo številne revije. Tako imamo 7 naslovov revij  za učence (Ciciban, GEA, Kekec, Moj planet, PIL, PIL PLUS, TIM) in 19 naslovov za delavce šole (Fizika v šoli, Geografija v šoli, Glasba v šoli, Kemija v šoli,  Likovna vzgoja,  Logika in razvedrilna matematika, Matematika  v šoli, Presek, Proteus, Razredni pouk, Slovenščina v šoli,  Socialna pedagogika, Sodobna pedagogika,  Šolska knjižnica, Šport mladih, Unikat, Vodenje v VIZ, Vzgoja in izobraževanje, Zgodovina v šoli, Življenje in tehnika ).

Od neknjižnega gradiva hranimo za potrebe pouka še zvočno gradivo (avdio, video kasete, CD-je, DVD-je).

Knjižnični red

  • Šolska knjižnica s svojo dejavnostjo omogoča uporabo knjižničnega gradiva in s tem prispeva k informacijskemu opismenjevanju in navaja na vseživljenjsko učenje.
  • Člani šolske knjižnice so učenci in delavci šole. Članarine in vpisnine ni.
  • Uporabniki šolske knjižnice nimajo izkaznic. Knjige si izposojajo le zase. Izposoja za koga drugega ni dovoljena.
  • Knjižnica je odprta vsak dan od 7.30 do 14.30 ure. V tem času se učenci lahko zadržujejo v prostorih čitalnice ali izposojajo knjige, kadar v njej ni pouka. Čas izposoje imajo uporabniki objavljen na oglasni deski pred knjižnico.
  • Učenci si lahko izposodijo na dom vso knjižno gradivo, razen enciklopedij, leksikonov in slovarjev, ki se lahko uporabljajo samo v čitalnici. Prav tako se na dom ne izposoja mediotečno gradivo (videokasete, avdiokasete, zgoščenke in CD-romi) ter revije. Rok izposoje je 21 dni.
  • Učenci morajo skrbno ravnati z izposojenim gradivom. Če učenec knjigo izgubi ali namerno poškoduje, jo nadomesti z novo (isti naslov).
  • Vsi obiskovalci knjižnice morajo upoštevati pravila obnašanja v knjižnici. Prepovedano je kričanje, divjanje po prostoru, vnašanje hrane in pijače, uporaba mobilnih telefonov ter namerno uničevanje inventarja. V nasprotnem primeru mora učenec zapustiti knjižnico.