V šolskem okolju v množici interakcij in dejavnosti, s katerimi usvajamo nova znanja in veščine, vedno znova trčimo tudi ob različne izzive. Nekatere premagamo brez posebnega truda. Spet drugi pa se izkažejo kot trd oreh in za premagovanje teh potrebujemo tudi dodatno podporo ali pomoč.

V okviru dela z učenci, ki potrebujejo učno pomoč ali strokovno pomoč pedagoških delavcev, se v šolski svetovalni službi soočamo z raznolikimi učnimi izzivi ter jih skupaj premagujemo.

Poleg učencev z učnimi težavami so kot otroci s posebnimi potrebami po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami še naslednji učenci:

otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in otroci z avtističnimi motnjami in s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja.

Kontinuum pomoči učencem z učnimi težavami na OŠ II Murska Sobota

Pri delu z učenci, ki imajo v osnovni šoli težave pri učenju, razlikujemo pet stopenj pomoči:

  1. Pomoč učitelja pri pouku (notranja individualizacija in diferenciacija) pri vseh predmetih in pri drugih oblikah organiziranega dela (dopolnilni pouk in podaljšano bivanje).
  2. Na učiteljevo pobudo ali pobudo staršev se v projekt pomoči vključi še šolska svetovalna služba po pridobljenem soglasju staršev.
  3. Ob intenzivnejših učnih težavah se vzpostavi dodatna individualna in skupinska pomoč učencu (0,5 ure na oddelek, ki jo lahko izvajajo specialni pedagogi, učitelji in svetovalni delavci) glede na potrebe učenca.
  4. Šola lahko zaprosi za dodatno strokovno mnenje in pomoč zunanje specializirane strokovne ustanove v soglasju s starši.
  5. Za učence, ki bodo imeli potrebo po večjih prilagoditvah in zahtevnejši strokovni pomoči, bomo staršem predlagali postopek usmerjanja. V primeru usmeritve v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo bo to za učenca pomenilo nadaljevanje izvirnega projekta pomoči v okrepljeni obliki, z več prilagoditvami in več dodatne strokovne pomoči.

Postopek usmerjanja se predlaga tudi, ko ima učenec zdravstvene težave, ki ga ovirajo pri učni uspešnosti.

Z usmeritvijo v program vzgoje in izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo lahko otrok pridobi naslednje prilagoditve in tri vrste dodatne strokovne pomoči:

  • učno pomoč
  • pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj
  • svetovalna storitev.

S svetovalno storitvijo se zagotavlja podporno okolje za uspešnejše vključevanje otroka s posebnimi potrebami in je namenjena družini otroka, strokovnim delavcem in vrstnikom.

Za usmerjene učence imenuje ravnateljica strokovno skupino, ki bo pripravila ter sledila ciljem individualiziranega programa za posameznega otroka. Starši in učenec so seznanjeni s cilji, načini in prilagoditvami izvajanja individualiziranega programa v tekočem šolskem letu.

Ure dodatne strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj za usmerjene učence OŠ II Murska Sobota izvajajo specialna pedagoginja Darinka Zelko, pedagoginja Polona Bohar in mobilni specialni pedagoginji Sandra Kolarič, Janja Sečkar ter psihologinja Jana Vrbančič.

Podrobnejše informacije dobite pri šolski svetovalni službi in na spletni strani Zavoda za šolstvo (zavihek: Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami).