Postopek vpisa v 1. razred

Vpis (44. člen)

Osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto.

Pogoji za vpis (45. člen)

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. V mesecu februarju bomo tako vpisovali otroke rojene od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Ugotavljanje pripravljenosti (46. člen)

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno. O ugotovitvah komisije, ki jo imenuje ravnatelj, morajo biti starši obveščeni najmanj tri mesece pred začetkom pouka.

Odložitev šolanja (47. člen)

Učencu se med šolskim letom v 1. razredu lahko na predlog šolske svetovalne službe, šolske zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto.

Šolski okoliš (48. člen)

Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva, javna osnovna šola oziroma zasebna osnovna šola s koncesijo v tem okolišu, pa je dolžna na željo staršev otroka vpisati. Seznam otrok iz šolskega okoliša, ki jih je javna ali zasebna šola s koncesijo dolžna vpisati v 1. razred, si šola pridobi iz evidence šoloobveznih otrok, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo (v nadaljevanju: ministrstvo). Ministrstvo si pridobi podatke o šoloobveznih otrocih iz registra stalnega prebivalstva in razvida začasnega prebivališča.

Prepis na drugo osnovno šolo

Otroka s prebivališčem v skupnem šolskem okolišu (7. člen Odloka  o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda) imajo starši pravico vpisati v eno izmed šol, ki delujejo na območju skupnega šolskega okoliša. Vpis poteka na sedežih šol.

Če ne stanujete v našem šolskem okolišu, pa želite, da otrok obiskuje našo šolo, morate najprej vpisati otroka na matično šolo, nato pa pri nas podate pisno Vlogo za prepis v 1. razred, v kateri navedete vzroke za vašo odločitev. Na podlagi podane vloge se bomo posvetovali z matično šolo in vas obvestili o možnostih vpisa k nam. V primeru večjega števila vlog imajo prednost vpisa otroci, ki že imajo sorojence na naši šoli.

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša. Med šolanjem lahko učenec prestopi na drugo osnovno šolo, če ta šola s tem soglaša. Če se učenec med šolanjem preseli v šolski okoliš druge osnovne šole, ima pravico dokončati šolanje na šoli, v katero je vpisan. V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), a otrok spada v naš šolski okoliš je postopek naslednji:

  • vpišete otroka pri nas,
  • na izbrani šoli podate pisno Vlogo za prepis (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) v kateri navedite razloge za prešolanje.

Vpis otrok v javno osnovno šolo ureja Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, spremembe in dopolnitve Ur. l. RS, št. 102/07).