Front_SSOsnovna naloga šolskega svetovalnega dela je, da se preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli na način, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli,  po potrebi tudi z zunanjimi institucijami. S tem doprinaša  k izboljšanju šolske in razredne klime ter družinske dinamike.

Obdobje osnovne šole je čas kognitivnih in čustvenih sprememb, izgrajevanja ustreznih socialnih veščin, odkrivanje samega sebe, svojih sposobnosti, močnih področij in interesov…ob tem pa porajajoča se vprašanja o dilemah, ki so povezana z življenjsko pomembnimi odločitvami,  zapletenimi medčloveškimi odnosi, z učnimi težavami, težavami na čustvenem in vedenjskem področju.

Glede na to se občasno pokaže potreba po konstruktivnem sodelovanju svetovalne službe z uporabniki in potreba po sklepanju kompromisov.

Alenka Gruškovnjak, dipl. socialna delavka
Kontakt: (02) 530 84 24 / 041 395 760 / alenka.gruskovnjak@os2ms.si