Osnovna šola II Murska Sobota je šola z najdaljšo tradicijo v mestu in je nosilka osnovnega šolstva v širšem severovzhodnem območju Slovenije. Prvi zapisi o šoli v Murski Soboti so iz 17. stoletja.

Predhodnica današnje OŠ II Murska Sobota je bila dvorazredna državna ljudska šola (01.10. 1873), ki je bila prva državna šola v slovenskem delu Železne županije. Primerne prostore je šola dobila šele leta 1875, obiskovali pa so jo otroci iz Sobote, Bakovec, Borejec, Černelavec, Kroga, Lukačevec, Murskih Črnec, Polane, Rakičana, Satahovec in Veščice. Pouk je potekal v prekmurskem narečju, madžarščini in nemščini, namen oblasti pa je bil madžarizacija okolja. Tik pred I. svetovno vojno je šola postala petrazredna.

Med I. svetovno vojno je bila šola zaprta. Šolska vrata so se zopet odprla 26. 1. 1920. Sčasoma je šola dobila še šesti in sedmi razred. Kljub temu, da šolo niso več obiskovali učenci iz večine okoliških krajev (ustanovljene so bile tudi vaške šole), je bila prostorska stiska čedalje večja. Zaradi tega se je krajevni šolski odbor odločil dodatno sezidati barako s štirimi učilnicami. Leta 1940 se je vodstvo šole odločilo sezidati novo osnovno šolo, vendar je zaradi vojne in “drugih razlogov” tam dobila prostore gimnazija. Ta se je 18. junija 1950 preselila v nove prostore, ki so bili prvotno namenjeni osnovni šoli. Tako se je osnovna šola 15. avgusta 1950 preselila v prostore nekdanje gimnazije, kjer deluje še danes.

V skladu z vladnimi navodili je bila v letu 1958/59 izvedena združitev štirirazredne osnovne šole in nižje gimnazije. Tako sta bili v Soboti ustanovljeni dve osnovni šoli. Po “pomoti” je naša osnovna šola dobila ime OŠ II (nekaj časa tudi OŠ Karel Destovnik Kajuh). V šolskem letu 1970/71 se je na željo vaščanov Kroga k OŠ II priključila OŠ Krog, današnja podružnica.

Šolsko leto Število učencev Število učencev – Krog Učni uspeh (v %)
1921 371 *
1931 537 *
1941 582 *
1964 499 92,70
1971 576 Priključitev OŠ Krog 94,00
1981 568 96,66
1991 504 98,91
2001/02 457 74 98,39
2002/03 440 69 99,07
2003/04 432 64 99,29
2004/05 421 60 99,53
2005/06 428 57 99,53
2006/07 439 61 99,32
2007/08 412 60 100,00
2008/09 431 62 99,86
2009/10 431 62 100,00
2010/11 442 68 99,73
2011/12 434 66 100,00
2012/13 453 69 100,00
2013/14 450 69 95,50
2014/15 453 67 100,00
2015/16 387 62 95,50
2016/17 402 58 100,00
2017/18 401 57 100,00
2018/2019 392 54 100,00
2019/2020 394 54 99,7%
2020/2021 409 54 100%
2021/2022 401 62 99,57%
2022/2023 413 56 99,79%

Nekaj podatkov o sedanji zgradbi OŠ

stara01Začetki gradnje šolskega poslopja segajo v leto 1913. Takrat je občina Murska Sobota ustanovila deško meščansko šolo v Murski Soboti in jo predala državi, da jo razvija dalje. Stroški za gradnjo šole (90.000 kron) so presegli gmotne zmožnosti občine, zato so zbirati tudi prostovoljne prispevke ( prispevali so jih predvsem izobraženci in društva ). Gradbena dela je začel gradbeni mojster Mesarič, dokončal pa podjetnik Majer. Šola je imela 8 učilnic, telovadnico, več kabinetov, zbornico, kuhinjo in stanovanje za hišnika. V šolskem letu 1916/17 se je šola vselila v nove prostore.Leta 1984 je bila izvedena temeljita adaptacija šolskega poslopja (streha, fasada, okna).

 

stara02Po dolgoletnih prizadevanjih učiteljskega kolektiva in seveda vodstva šole se je začela leta 1993 obnova šole, I. faza, ki je zajemala izgradnjo manjkajočih prostorov in adaptacijo starega poslopja. Vrednost vseh del je bila približno 160 milijonov SIT. Prizidek ima 8 učilnic, knjižnico, hišnikovo stanovanje ter jedilnico. Projekte je izdelal Projekt biro Murska Sobota. Za obnovo šole so si predvsem prizadevali v Mestni četrti Turopolje in na Mestni občini Murska Sobota.

 

 

 

stara03

Leta 1998 je bila zgrajena sodobna šolska telovadnica (II. faza).Vzporedno se je urejala okolica in izgrajevalo igrišče, kar je bilo zaključeno z zgraditvijo atletskih objektov leta 2001.

 

 

 

 

 

Pomembnejši dogodki in dosežki šole v zadnjih letih

Šolsko leto 1999/2000
Šola se vključi v mrežo Zdravih šol v Sloveniji.

Šolsko leto 2001/2002
Šola pridobi certifikat Ekošole.
Pomurska turistična zveza oceni, da je Osnovna šola II Murska Sobota med velikimi osnovnimi šolami najbolj urejena v Pomurju, v letu 2001 pa je Turistična zveza Slovenije v projektu Moja dežela – lepa in gostoljubna v kategoriji osnovnih šol šoli prisodila 3. mesto v državi.

Šolsko leto 2002/2003
Začetek projekta »Nadarjeni učenci« in mednarodni projekt “VARNOST ZA VSE”.

Šolsko leto 2003/2004
Po 10-letih se konča Geografsko-ekološki tabor katerega pobudnik in voditeljica je bila ga. Helena Frumen.
Konec tega šolskega leta se upokoji tudi dolgoletni ravnatelj šole g. Ludvik Nemec, ki dobi od Mestne občine zahvalo za nadpovprečne rezultate na vzgojno-izobraževalnem področju.

Šolsko leto 2004/2005
Med prvimi v Sloveniji postane šola popolna devetletka. Vsa leta na šoli poteka tudi mentorska mreža.
Šola dobi status Raziskovalne šole.
Na šoli začne potekati nadgradnja predhodnega tabora in sicer Ekološki tabor.
VD ravnateljice šole za eno leto prevzame ga. Simona Grosman.

Šolsko leto 2005/2006
Dobimo novo ravnateljico ga. Suzana Fartelj Utroša.
Vključimo se v projekt, ki ga je vpeljal Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ) Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja.

Šolsko leto 2006/2007
Šola dobi certifikat Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanje. Na šoli je bil ustanovljen šolski sklad.

Šolsko leto 2007/2008
Šola dobi kot prva v Sloveniji certifikat ISO 9001. Potrjeni so bili tudi kriteriji za EKO zastavo.

Šolsko leto 2008/2009
Začela se je novogradnja dveh učilnic za potrebe prvega razreda. Izvajalec je bila obrtna zadruga Prekmurka, investitor pa MO Murska Sobota. Investicija je bila zaključena septembra 2009.

Šolsko leto 2008/2009
S 1. 9. 2008 je začel veljati novi Pravilnik o ocenjevanju in napredovanju učencev v OŠ, kateri več ne predvideva določitve splošnega učnega uspeha ob koncu šolskega leta. V zimskih počitnicah smo izvedli 1. tabor: Zimske urice, namenjen učencem od 1. – 4. razreda.

Šolsko leto 2009/2010
Otvoritev učilnic za potrebe 1. razreda – prizidek -21. 12. 2009. Učenci 1. a in 1. b so pričeli pouk v matičnih učilnicah. Zaradi stroškov certificiranja nismo več pristopili k pridobitvi certifikata ISO 9001.

Šolsko leto 2010/2011
Obnovili smo fasado na starem delu šole ter zamenjali notranja vrata v pritličju starega dela šole. Oboje je pod spomeniškim varstvom. Ker je bilo šolsko kombinirano vozilo – namenjeno prevozu učencev – staro že 12 let, smo nabavili novo in sicer minibus.

Šolsko leto 2011/2012
Na šoli smo pričeli vpeljevati Prostovoljstvo, kamor smo vključili učence od 1. – 9. razreda. Prvič smo izvedli šolo v naravi v 3. razredu in sicer v domu Jurček v Kočevju.

Šolsko leto 2012/2013
Sprememba zakonodaje daje šoli možnost, da se pri posameznih predmetih v predpisanem obsegu pouk organizira v manjših učnih skupinah in s tem preneha veljati Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovi šoli.

Šolsko leto 2013/2014
S 1. 9. 2013 je začel veljati novi Pravilnik o ocenjevanju in napredovanju učencev v osnovni šoli, ki je prinesel predvsem spremembo ocenjevanja v tretjem razredu – pri vseh predmetih so številčne ocene.

Prizidek_1

Šolsko leto 2016/2017

V letu 2018 smo obeležili 100 let zgradbe šole na Cankarjevi ulici. Osnovna šola II Murska Sobota je ustanova s častitljivo tradicijo. Ob 100-letnici zgradbe na Cankarjevi ulici v Murski Soboti, je v sodelovanju z učitelji, učenci, starši, bivšimi zaposlenimi ter zunanjimi sodelavci nastal zbornik, v katerem se poleg celovitega zgodovinskega dogajanja zrcali današnji trenutek šole.

Mnoga visoka priznanja, ki jih je šola dobila za svoje delo, dokazujejo, da je šola skozi stoletje dobro opravljala svoje osnovno poslanstvo: vzgojo in izobraževanje mladega rodu. Danes izhajamo iz bogate tradicije dobre šole, ki je znala sprejemati izzive časa. Ponosni smo na prehojeno pot naših predhodnikov, in hkrati ponosni  na strokovno ter profesionalno rast današnje generacije učiteljev. Šola se zaveda povezanosti z okoljem, v katerem deluje in se zato nenehno povezuje ter sodeluje z različnimi generacijami prebivalcev mesta.

Vse to šoli prinaša ugled, a hkrati še več odgovornosti in prizadevanj za to, da raven svojega pedagoškega in vzgojnega dela ne le ohranja, ampak jo nenehno dviguje.

Da bi se zahtevam sodobnega šolstva ustrezno prilagodili, je OŠ II Murska Sobota postopoma pridobivala nove materialne pogoje (nov prizidek, zunanjo ureditev z otroškim igriščem in športnimi površinami, telovadnico).  Vsem, ki ste s svojim trdim delom in navdušenjem kakor koli prispevali k uspešnemu delovanju šole in njenemu ugledu v preteklih letih, se iskreno zahvaljujem in  čestitam ob jubileju.

Ob praznovanju naše šole si za učence želimo, da bi poleg znanstvenega mišljenja pridobili tudi samospoštovanje, čuteč odnos do soljudi, varovanja narave in kulturne dediščine, saj  bodo tako znali živeti v ravnovesju.  Med zaposlenimi pa si želimo veliko naklonjenosti, z iskanjem tistega najboljšega v nas in v drugih, da bi se učili drug od drugega, da bi bili drug drugemu dober sopotnik skozi skupna šolska leta, ki so še pred nami.

Šolsko leto 2017/2018

V tem šolskem letu smo pristopili v poskusnemu izvajanju nacionalnega preizkusa znanja v oddelkih 3. razredov: 3. a in 3. b na matični šoli, ter 3. c na podružnični šoli v Krogu. Skupaj je bilo prijavljenih 54 učencev. Učenci so opravili preverjanje iz matematike in slovenščine.

Šolsko leto 2018/2019

Intenzivno smo sodelovali pri obeležitvi 100 – obletnice priključitve Prekmurja k matični državi. Na šoli so potekala gradbena dela: ureditev nove učilnice v mansardi šole ter prenova garderob pri mali telovadnici.

Šolsko leto 2019/2020

Odprli in predali smo namenu učilnico v mansardi – predvsem za pouk glasbe. Šola je bila v času od 16. 3. 2020 naprej zaprta zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID19. V mesecu maju so se postopoma vračali najprej učenci 1., 2. in 3. razreda, nato 9., sledili so 4. in 5. razredi, kot zadnji so nazaj v šolske klopi sedli učenci 6., 7. in 8. razreda.

Šolsko leto 2020/2021

V šolo je prišlo 462 učencev, od tega 54 na Podružnici v Krogu. Šolsko leto se je pričelo s pričakovanji, ali se bo sploh pričelo zaradi okužb s koronavirusom. Z veseljem smo sprejeli sporočilo ministrice za šolstvo Simone Kustec, da bodo v šolo šli vsi učenci. Vendar so veljala še nekatera priporočila: šolsko leto je bilo posebno in izredno zaradi izrednih zdravstvenih razmer: obvezno nošenje mask za vse zaposlene, učenci se ne mešajo pri pouku, ampak so ves čas v svojih matičnih učilnicah. Sprememba šolskega koledarja v šolskem letu 2020/2021: zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARSCoV-2, so se jesenske počitnice podaljšale do 8. 11. 2020. Od 9. 11. 2020 do 26. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo. Nato pa ponovno od 1. 9. 2021 do 9. 4. 2021. Učenci 7., 8. in 9. razreda.so se skupaj s starši prostovoljno odločili, kdo bo doma pred odhodom v šolo opravil samotestiranje na morebitno okužbo z virusom SARS Cov – 12. Šolsko leto smo zaključili v četrtek, 24. 6. 2021, deveti razred pa v torek, 15. 6. 2021. 60 devetošolcev se je od nas poslovilo na valeti, ki je bila prvič na igrišču šole.

Šolsko leto 2021/2022

Šolsko leto se je pričelo v sredo, 1. 9. 2021. V povezavi s spreminjajočimi epidemiološkimi razmerami in v povezavi z razpoložljivimi preventivnimi ukrepi ter s številnimi dilemami, ki se pojavljajo v javnosti, je bilo izhodišče za načrtovanje in začetek šolskega leta 2021/22 tako imenovan model B, ki je bil opredeljen že v publikaciji »Vzgoja in izobraževanje v RS v razmerah covid-19, Modeli in priporočila« za šolsko leto 2020/21. Zaradi načrtovanja in organizacije dela na šolah nam je MIZŠ poslalo posodobljeno in razširjeno različico modelov B. Pri tem je bil poudarek na pomembnosti posodobljenih priporočil za načrtovanje in izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela in na zdravstveno higienske ukrepe. Podrobnejša navodila in priporočila v zvezi zdravstveno higienskimi ukrepi so bila objavljena tudi na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Tako smo 1. septembra sprejeli na naši šoli učence od 2. do 9. razreda na šolskem dvorišču in v časovnih razmikih. Na centralni šoli smo ob 13.00, v Krogu pa ob 12.00 sprejeli 46 prvošolcev, od tega 18 na podružnici Krog ter 28 na centralni šoli. Sicer pa je v tem šolskem letu prišlo v šolo 456 učencev, od tega 62 na Podružnici v Krogu. Veljala pa so še nekatera priporočila: šolsko leto je bilo posebno in izredno zaradi izrednih zdravstvenih razmer: obvezno nošenje mask za vse zaposlene, učenci se ne mešajo pri pouku, ampak so ves čas v svojih matičnih učilnicah. 18. maja 2022 se je po navodilu MIZŠ ukinilo izvajanje programa po modelu B. 13. 4. 2022 smo odprli in predali namenu učilnico na prostem. 9. junija 2022 smo na podružnični šoli v Krogu praznovali 110-letnico šolske zgradbe v Krogu. Ob tej priložnosti je dolgoletni učitelj in vaščan Kroga, Franc Vogrinčič s pomočjo sodelavcev, izdal zbornik o 110-letnici šolstva v Krogu. Šola v Krogu je v preteklosti doživljala različne spremembe in pot do lastne zgradbe ni bila enostavna. Kljub različnim zahtevam in prilagoditvam je bila želja po šoli tako močna, da je leta 1912 postala realnost. Od takrat naprej se je razvoju šole namenjala pozornost, tako smo dobili novo večnamensko dvorano, svoj prostor pa je v stavbi našel tudi vrtec. Prireditev je potekala v telovadnici podružnične šole Krog.
Šolsko leto smo zaključili v četrtek, 24. 6. 2022, deveti razred pa v torek, 15. 6. 2022.

Šolsko leto 2022/2023

Ob pozornosti, namenjeni preprečevanju širjenja virusa SARS –CoV-02, smo za zagotavljanje varnega in zdravega učnega okolja s starni MIZŠ dobili priporočila v zvezi z ozaveščanjem o pomenu strpnih odnosov, zdravstveno higienskih ukrepih ter samozaščitno ravnanje.

Podrobnejša navodila in priporočila v zvezi zdravstveno higienskimi ukrepi so bila objavljena tudi na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Tako smo 1. septembra sprejeli skupno smo na šoli sprejeli 47 prvošolcev. Sicer pa je v tem šolskem letu prišlo na centralno šolo 413 učencev, na Podružnico v Krog pa 56. Šolsko leto smo zaključili v petek, 23. 6. 2023, deveti razred pa v četrtek, 15. 6. 2023.