v okviru karierne orientacije svetovalna služba izvaja svetovanje v obliki timskega pogovora v sestavi: učenec/učenka, starši, razrednik/razredničarka in svetovalna delavka in sicer po dogovoru. Pogovor je svetovalne narave. Sloni na poznavanju učenčevih/učenkinih učnih rezultatov in sposobnosti ter na izpolnjenem e-vprašalniku o poklicni poti s strani vašega devetošolca/vaše devetošolke. Če želite opraviti omenjen timski posvet lahko termin najavite razredničarki, preko učenca/ke ali na eno izmed telefonskih številk svetovalne službe: 041 395 760 ali 02 530 84 24.