Odprt je Javni poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024, katerega cilj je omogočiti najbolj ranljivim skupinam prebivalstva izposojo osnovne računalniške opreme.

Poziv je objavljen na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/miro. Vloge je možno oddati od danes do razdelitve razpoložljive računalniške opreme, vendar najdlje do 22. 6. 2024. Na javni poziv pa se lahko prijavi vlagatelj, ki na dan objave javnega poziva izpolnjuje oba pogoja:

1. je upravičenec do otroškega dodatka, uvrščen v prvi dohodkovni razred;

2. ima vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje.