PODATKI O PROJEKTU

ORGANIZATOR: Revoz d.d., Novo mesto

PODPORA PROGRAMU:

 • Javna agencija RS za varnost prometa
 • Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

ČAS IZVEDBE: december 2013 – marec 2014

PROJEKTNA SKUPINA: učenci 5.c Podružnične osnovne šole Krog: Maja Cigüt, Lara Herbaj, Ana Kolmanič, Anja Kolmanič, Sanja Kovačič, Lara Pajnhart, Sana Ropoša, Ela Roš, Saša Serec.

MENTORICA PROJEKTA: Tanja Podlesek, prof. razrednega pouka

Projekt izvajamo na Podružnični osnovni šoli v Krogu (OŠ II Murska Sobota). Na projektu pod mentorstvom učiteljice Tanja Podlesek intenzivno dela 9 učenk 5. c oddelka. Na podružnici imamo le 5 oddelkov (1. – 5. r), zato v številne aktivnosti vključujemo tudi druge učence šole, največkrat pa vse učence 5. c.

Na šoli se zavedamo, da je prometna preventiva in vzgoja v otroških letih zelo pomembna, zato se redno vključujemo v projekte z omenjeno tematiko.

Mentorji zgledno sodelujemo s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Murska Sobota (SPV MO MS). Na letni ravni določimo glavno temo in ciljne projekte, na katere vežemo naše aktivnosti, ki jih obravnavamo na rednih mesečnih sestankih. Ob koncu šolskega leta že tradicionalno na skupni zaključni prireditvi predstavimo rezultate našega celoletnega dela oz. sodelovanja.

Na podružnični šoli zaznavamo pestro prometno situacijo in s tem povezano problematiko (prihod v šolo, odhod iz šole, spremljanje otrok, navajanje na samostojno pot v šolo in domov, parkiranje, malo označenih varnih šolskih poti, dostop do avtobusnega postajališča, talne označbe, prehodi za pešce, vožnja vozil po površini, namenjeni izključno pešcem ipd.).

Zato smo se v tem šolskem letu na pobudo g. Jožefa Verena (SPV MO MS) odločili tudi za vključitev v projekt »Varnost in mobilnost za vse – moje ideje, moje pobude«.

Veseli smo, da vam lahko predstavimo aktivnosti projekta, ki smo jih oblikovali na podlagi pobud in idej naših učencev, njihovih staršev, zaposlenih na šoli ter k sodelovanju povabljenih številnih strokovnjakov iz različnih delovnih/strokovnih področij.

V nadaljevanju bodo glede na časovnico predstavljeni koraki projekta.

1. Obravnava ponujene tematike na učnih urah

Po prijavi in prejetem gradivu s strani organizatorja, seznanitvi učencev z namenom, vsebino in potekom projekta, je sledil dogovor mentorice projekta (učiteljice Tanje Podlesek) in razredničarke 5. c oddelka (učiteljice Edite Nemec) o izvedbi učnih ur, na katerih smo potem predelali s strani organizatorja projekta ponujene teme s področja varnosti in mobilnosti v prometu, in sicer:

 • Predvidevam nevarnost,
 • V okolici šole,
 • Okolju prijazne oblike prevoza,
 • Prilagajam se vremenskim razmeram,
 • Električno vozilo.

Preko obravnave omenjenih tem smo želeli vzpodbuditi motivacijo in interes učencev za izvedbo pričujočega projekta. Zanimiva in poučna tematika je pri učencih aktivirala njihovo bogato predznanje, ki se je kasneje odražalo v številnih in domiselnih idejah.

Manj predznanja so učenci imeli pri zadnji temi – Električno vozilo, kjer so se srečali z razvojem in avtomobili prihodnosti ter energetskimi nalepkami. Ugotovili so podobnosti s področja svetil in gospodinjskih aparatov (glede porabe el. energije), spoznali so tudi kategorije, povezane s stopnjo izpustov ogljikovega dioksida.

2. Iskanje idej

Na srečanju delovne skupine učencev za iskanje idej smo ob interaktivni tabli na zemljevidu vasi Krog iskali in proučevali prometno manj varne odseke v vasi. Učenci so imeli veliko predlogov in idej, kako izboljšati oz. rešiti določen problem.

Pester nabor idej je bil tudi posledica dejstva, da večina učencev prihaja in odhaja iz šole peš, torej so že aktivni udeleženci prometa, dva učenca pa za odhod iz šole uporabljata redni avtobusni prevoz (redna linija, ker šolski avtobus ne obstaja). Dostop do avtobusnega postajališča se je izkazal za posebej problematičen.

Z učenci smo se dogovorili, da bomo k iskanju idej vključili tudi njihove starše.

Domače delo s starši

Na podlagi širokega nabora idej in glede na dejstvo, da so učenci aktivni udeleženci v prometu tudi v prostem času, je bilo potrebno proučevanje problematike razdeliti v tri sklope:

 • okolica šole,
 • pot v šolo,
 • okolica doma.

Učenci so skupaj z njihovimi starši in ostalimi družinskimi člani s pomočjo zemljevida vasi iskali nevarna mesta, in jih opisali in označili na zemljevidu. Oblikovali so tudi predloge oz. rešitve.

3. Analiza idej in predlogov

Vse dosedanje predloge smo vnesli in označili na treh zemljevidih – okolica šole, pot v šolo in okolica doma.

Za nazornejšo predstavo vseh učencev smo uporabili storitev Google Street View. Tako smo vsa manj varna mesta »obiskali« in si jih ogledali z več zornih kotov, jih analizirali in skupaj iskali rešitve.

4. Analiza prometnih nesreč

Analizirali smo tudi prometne nesreče (in lokacije le-teh), ki so se v širši šolski okolici zgodile med leti 2000 in 2012 (Priloga 2). Ugotovili smo, da se je večina teh nesreč zgodila v poznih nočnih oz. zelo zgodnjih jutranjih urah.

V šolski okolici je bila v tem obdobju ena nesreča z lažjimi telesnimi poškodbami. Zgodilo se je več nesreč, ki so imele za posledico zgolj z materialno škodo. V vasi sta se zgodili dve nesreči s hudimi telesnimi poškodbami – ena na ulici, v kateri je vtobusno postajališče in ena ob robu vasi v smeri Murske Sobote.

5. Intervju z zaposlenimi

Učenci so pripravili in izvedli strukturirane intervjuje z zaposlenimi na Podružnični šoli Krog.

Učiteljica kolesarskega krožka je poročala o veliki uspešnosti učencev pri opravljanju kolesarskega izpita. Govorila je o svojih dolgoletnih izkušnjah, znanju učencev in vedenju učencev v prometu, primernosti opreme in poudarila, da je potrebno po opravljenem kolesarskem izpitu dosledno upoštevati prometna pravila oz. predpise.

Hišnik nam je povedal, da v šolo celo leto prihaja s kolesom, ker je tako hitreje. Po njegovem mnenju so ceste pozimi dovolj splužene, prometna varnost v okolici šole se mu zdi zadovoljiva. Opozoril je na nepravilno parkiranje staršev učencev. Na splošno je izrazil zadovoljstvo z upoštevanjem prometnih predpisov.

Kuharica je povedala, da prihaja na delovno mesto s kolesom ali peš. Opozorila je na prehitro vožnjo voznikov v okolici šole, občasno nepravilno parkiranje dostave. Predlagala razmislek o postavitvi hitrostnih ovir.

6. Intervju s predstavnikom PGD Krog in predsednico KS Krog

Predstavnik PGD Krog je menil, da je prometna varnost dokaj dobra. Povedal je, da so večkrat zaparkirane intervencijske poti. Predlagal bi več pločnikov in prehodov za pešce.

Predsednica KS Krog je povedala, da je potrebno prometno varnost v Krogu še izboljšati. V preteklosti so že predlagali pločnik na šolski poti na Trubarjevi ulici, kar nameravajo uresničiti v obdobju 2014-2017. V prihodnje namerava KS Krog še predlagati izgradnjo dodatnih pločnikov, prehodov za pešce in varnih šolskih poti. Na koncu nam je še sporočila, da naj upoštevamo prometna pravila in predpise in hodimo po šolski poti.

7. Prvo štetje prometa

Zanimalo nas je, kako prometni sta ulici, ki oklepata našo šolo. Zato smo na Trubarjevi ulici in Vodnikovi ulici šteli promet in ob tem beležili pravilno/nepravilno parkiranje na obeh parkiriščih. Eno parkirišče služi večinoma zaposlenim in staršem otrok z vrtca, drugo pa zaposlenim in staršem učencev naše šole, sta pa obe parkirišči na voljo obojim.

Ponedeljek, 17. 2. 2014, 7.30 – 8.15, 1 stopinja Celzija, dež s snegom.

Zaradi neprijetnih vremenskih razmer in iz vidika varnosti smo se odločili za spremljanje prometa iz učilnic, saj nam pogleda to omogočata.

Trubarjeva ulica, 71 vozil (8 pravilno in 9 nepravilno parkiranih vozil).

Vodnikova ulica, 37 vozil (13 pravilno in 13 nepravilno parkiranih vozil).

Učenci so ugotavljali, da na obeh parkiriščih kljub prostim parkirnim mestom starši ne uporabijo prostih parkirnih mest, temveč vozilo pogosto parkirajo ob robu ceste, ker je dostop do vhoda bližji in hitrejši. Vozila so puščali tudi na intervencijskih poteh. Na parkirišču ob Vodnikovi ulici pa je ob konici primanjkovalo prostih parkirnih mest. Na parkirišču ob Trubarjevi ulici prostih mest ni primanjkovalo, so pa nekateri vozniki parkirišče zapuščali po poti, namenjeni pešcem, pravokotno na prehod za pešce. Največja frekvenca prometa je bila nekaj minut pred osmo uro. Trubarjeva ulica je bila bolj prometno obremenjena kot Vodnikova, to pa zato, ker Trubarjeva ulica vodi skozi vas, Vodnikova je stranska ulica.

Po analizi dobljenih podatkov so učenci podajali različne predloge, kako bi stanje izboljšali: opozoriti starše na pravilno parkiranje, starše na Vodnikovi ulici bi preusmerili parkirat na Trubarjevo ulico, postavili bi pregrade, da »krožni promet« ne bi bil več mogoč.

Sklenili smo, da bomo s pomočjo plakatov starše obvestili na pravilno parkiranje in jih tudi sami opozarjali.

8. Učni sprehod s policistom

Pot od šole do avtobusnega postajališča smo prehodili in analizirali s policistom Tomažem Trajbaričem. Učenci so povedali svoja opažanja in podali svoje ideje.

Opazili smo, da je zaradi žive meje slabše viden stop znak pri šoli, učenci bi želeli na Vodnikovi ulici grbine za umirjanje prometa in pločnik. Opazili smo tudi, da se pot srčkov kar hitro konča, manjka prehod za pešce, na Murski ulici, ki je na novo preplaščena, manjkajo talne označbe. Učenci, ki uporabljajo avtobusni prevoz, nimajo zavetišča, pri postajališčih ni prehoda za pešce, manjka del pločnika.

Policist Tomaž je učencem nato podal svoje mnenje glede njihovih idej. Tako so dobili strokovne odgovore o možnosti implementacije njihovih pobud v prakso.

9. Oblikovanje končnih predlogov

Preko aktivnosti smo ugotovili, da se večino problematike koncentrira v smeri šola – Brodarska ulica, in šola – avtobusno postajališče – Linhartova ulica. To sovpada s tem, da prihaja iz teh dveh smeri v šolo veliko petošolcev.

Na podlagi vseh predstavljenih aktivnosti, opažanj in delnih zaključkov, smo oblikovali končni predlog, in sicer:

Izboljšati želimo prometno varnost:

 • na poti od šole v smeri avtobusnega postajališča (Vodnikova ulica, Murnova ulica in Murska ulica) in
 • na avtobusnem postajališču.
10. Predstavitev projekta širši javnosti

Projekt smo želeli predstaviti širši javnosti in odgovornim, ki nam lahko pri projektu pomagajo vsak s svojega vidika. Predstavitve projekta, dne 24. 2. 2014, ob 9. uri na POŠ Krog, so se udeležili:

 • g. Jožef Veren, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu M. Sobota,
 • mag. Hugo Maučec, svetovalec za prostorsko in urbanistično planiranje ter področje cestnega prometa, MO Murska Sobota,
 • g. Tomaž Trajbarič, policist, član Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu M. Sobota,
 • ga. Erika Vogrinčič Barbarič, predsednica KS Krog,
 • g. Jože Borovič, predstavnik PGD Krog,
 • ga. Bernarda Ružič, vodja Podružnične osnovne šole Krog.

Svojo odsotnost je opravičil g. Bogomir Rola, svetovalec za komunalne dejavnosti, MO Murska Sobota.

Mentorica projekta, učiteljica Tanja Podlesek je navzočim predstavila namen projekta – ugotoviti prometno-varnostno problematiko v šolski okolici, na šolskih poteh in v okolici domov naših učencev, in predstavila ideje ter predloge učencev za izboljšanje omenjene problematike, (glej poglavje Analiza idej in predlogov).

Po analizi predlogov smo s prisotnimi strokovnjaki oblikovali naslednje sklepe:

 • Na Murnovi in Vodnikovi ulici se zariše talna označba »mešani prostor«;
 • Začetek Murnove, začetek Ravenske, križišče Murnove in Ravenske – cona 30;
 • Predsednica KS predlaga izgradnjo pločnika od šole do Ravenske ulice – obdobje 2014 – 2017;
 • Iz smeri Bakovec za prvim križiščem postaviti znak za omejitev hitrosti 30; enako tudi pri naslednjem križišču pri šoli;
 • Urediti začasno avtobusno zavetišče na drugi strani cestišča;
 • Zarisati prehod za pešce v bližini avtobusnega postajališča;
 • Urediti pločnik od avtobusnega postajališča pa do začetka Murnove ulice;
 • Zarisati srčke v Murnovi ulici – na desni strani;
 • Pred telovadnico (na območju, kjer starši kršijo prometna pravila) postaviti korita za rože.

Za večjo varnost otrok je realizacija sprejetih sklepov nujna, kajti vsi predlogi se nanašajo na neposredno okolico šole, kjer ni pločnikov, ni kolesarske steze, je ozko cestišče… Nakazani so bili možni kratkoročni ukrepi v mesecu marcu:

 • zarisati srčke,zarisati prehod za pešce pri avtobusnem postajališču,
 • postavili prometne znake za omejitev hitrosti – 30,
 • postaviti korita za rože pred telovadnico.
11. Predlog mestni občini Murska Sobota za izvedbo ukrepov

Na Mestno občina Murska Sobota, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe, smo dne 3. 3. 2014 poslali pisni predlog za izboljšanje prometne varnosti v okolici podružnične osnovne šole Krog (Priloga)

Na podlagi analize predlogov, ki se v največji meri nanašajo na šolsko pot od šole do avtobusnega postajališča, ter vsebine sestanka, na katerega smo povabili: predsednika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu M. Sobota, svetovalca za prostorsko in urbanistično planiranje ter področje cestnega prometa MO M. Sobota, policista – člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu M. Sobota, svetovalca za komunalne dejavnosti MO M. Sobota, predsednico KS Krog, predstavnika PGD Krog, ter vodjo Podružnične osnovne šole Krog, smo predlagali MO MS naslednje preventivne ukrepe:

 • talne označbe za »mešani prostor s kolesarji« na Vodnikovi in Murnovi ulici,
 • nadaljevanje srčkov (talnih označb za varno šolsko pot) na Murnovi ulici, po desni strani, v smeri Murske ulice,
 • razširitev območja omejene hitrosti na Murnovo ulico od križišča z Mursko do križišča z Vodnikovo,
 • prestavitev prehoda za pešce v bližini avtobusnega postajališča na Murski ulici (obstoječi prehod zaradi preplaščenega cestišča nima talnih označb, iz vidika učencev vozačev je na manj ustreznem mestu),
 • ureditev pločnika od avtobusnega postajališča do začetka Murnove ulice (gre za le nekaj metrov dolg odsek),
 • urediti začasno avtobusno zavetišče na drugi strani cestišča Murske ulice,
 • postavitev znaka za omejitev hitrosti 30 km/h iz smeri Bakovcev (ta omejitev iz nasprotne smeri že obstaja),
 • izgradnja pločnika od šole do Ravenske ulice (po predlogu predsednice KS Krog, in sicer za obdobje 2014 – 2017).
12. Predavanje Varnost v prometu

Mentorica projekta Varnost in mobilnost, učiteljica Tanja Podlesek, se je udeležila predavanja Varnost v prometu, ki ga je organiziral Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Gornja Radgona v sodelovanju z Združenjem šoferjev in avtomehanikov Gornja Radgona in Policijsko postajo Murska Sobota. Predstavitev je zajemala cel spekter vzrokov nesreč (voznik, vozilo, cestišče), tudi konkretni vzroki večjih prometnih nesreč v zadnjem obdobju na področju Pomurja. Polovici smrtnih žrtev v prometu je v lanskem letu za področje Pomurja botrovala alkoholiziranost voznika. Veliko nesreč se zgodi zaradi neprilagojene ali neprimerne hitrosti. Omenjene so bile značilnosti območja za pešce in območja umirjenega prometa. Podan je bil podatek, da je 40% Pomurskih cest v zelo slabem stanju.

13. Obisk gibalno oviranih učencev

Ker na naši šoli nimamo nobenega gibalno oviranega učenca, smo na obisk povabili učence in varovance šole s prilagojenim programom Osnovne šole IV Murska Sobota. Učenci v spremstvu učiteljice Eve Sarjaš, varuhinje, praktikantke in voznika kombija, so se vabilu z veseljem odzvali. Ob prihodu so nam razložili, da imajo na sprehodih v okolici njihove šole težave z neravninami na pločnikih (pločniki visijo) in na nekaterih mestih tudi z vstopi na sam pločnik. Tako je možnosti, da bi mobilni učenci vodili voziček gibalno oviranega učenca, zelo malo oz. jih ni.

Gibalno ovirane in ostale učence smo povabili v našo šolo, in pri tem lahko opazovali, ali je naša šola prilagojena učencem na vozičku. Pred vhodom imamo stopnice in tudi klančino. Vstopili smo brez težav. Dvokrilna vrata v garderobah naše šole so bila delno odprta in so bila tako še dovolj široka za prehod. Tudi prehodi v učilnice niso povzročali težav, brez težav smo vstopili tudi v telovadnico. Na prostoru pred telovadnico so se naši učenci preizkusili kot spremljevalci gibalno oviranih učencev in so jih poskušali voditi. Ena učenka ima električni voziček, tako smo lahko opazovali, kako ga sama upravlja. En učenec je imel voziček na ročni pogon. Učenca smo povprašali tudi o vzroku, zakaj ne more hoditi. Razložil je, da ga je pri treh letih ob robu cestišča zadel avtomobil in je od takrat poškodovan. Še zmeraj so opazne brazgotine na glavi, ki so posledica takratne nesreče.

Dostop do zgornjega nadstropja (jedilnica, knjižnica, učilnice, zbornica) na naši šoli z invalidskim vozičkom žal ni mogoč.

Odpravili smo se tudi na sprehod v okolico naše šole. Pričeli smo s potjo, ki je brez pločnikov, tako za gibalno ovirane učence in njihove spremljevalce ni bilo težav. Zadnji del poti pri vračanju k šoli smo se vključili na najbolj prometno cesto, ki vodi skozi vas. Samo prečkanje je bilo dokaj zahtevno, saj smo morali prečkati na mestu, kjer ni prehoda, in to na dokaj nepreglednem ovinku. Pri zadnjem prečkanju ceste smo ob koncu prehoda za pešce naleteli na dvignjen začetek pločnika, ki je predstavljal veliko oviro za prehod nanj.

Izkušnja tega lepega sončnega dne je bila za vse zelo zanimiva.

14. Obisk PGD Krog in predsednice KS Krog

Na naših parkiriščih obstajata dve intervencijski poti in da bi osmislili njihov namen – namreč učenci (na srečo!) nimajo priložnosti videti, čemu praktično služita, smo povabili lokalne gasilce, da predstavijo namen in pomembnost intervencijskih poti. Prišli so z gasilskim vozilom in v delovnih oblekah, zato so pri učencih vzbudili veliko zanimanja. Razložili in predstavili so nam namen intervencijskih poti ter gasilske opreme. Praktično so prikazali način gašenja in učencem omogočili, da to preizkusijo še sami.

Predsednica KS Krog je ob obisku učencem predstavila vlogo in aktivnosti KS v povezavi s prometno varnostjo v vasi.

15. Izdelava plakatov

Učenci so izdelali dva plakata, s katerima so opozorili na pravilno parkiranje. Plakate smo nato izobesili na obeh šolskih vhodih.

16. Varna vožnja z avtobusom

Za 2.c razred smo organizirali učno in praktično uro Varna vožnja z avtobusom. G. Jožef Veren iz SPV je učence obiskal na šoli in ob slikovnem gradivu nazorno prikazal in razložil pravila, ki jih moramo kot potniki v avtobusu upoštevati. Tisti učenci 2. razredov, ki so iz sosednje vasi, imajo namreč možnost v 2. razredu začeti uporabljati avtobusni prevoz, zato je pomembno, da se pred tem srečajo s pravili in bontonom čakanja na avtobus, vstopanja, pravili same vožnje, izstopanja in orientacije na avtobusnem postajališču – branje table prihodov in odhodov, čakalnica, prodaja kart.

Praktični del Varne vožnje z avtobusom je zajemal varen odhod do avtobusnega postajališča, uporabo redne avtobusne linije, ogled avtobusne postaje Murska Sobota in vožnjo z mestnim avtobusom Sobočanec. Sledil je povratek v Krog. Učencem je bila izkušnja poučna in zelo zanimiva, in tudi ostali potniki na avtobusu so nas z zanimanjem opazovali in sprejeli.

17. Drugo štetje prometa

Petek, 28. 3. 2014, 7.30 – 8.15, 5 stopinj Celzija, jasno.

Trubarjeva ulica, 83 vozil (11 pravilno in 2 nepravilno parkirani vozili).

Vodnikova ulica 27 vozil (10 pravilno in 13 nepravilno parkiranih vozil).

Učenci so ob štetju bili ustrezno opremljeni in so šteli promet na terenu. Voznike, ki so pravilno parkirali, so pohvalili, tiste, ki pa so parkirali nepravilno, pa so jih prijazno opomnili.

Stanje na Trubarjevi ulici se je glede na prejšnje štetje pri pravilnem parkiranju močno izboljšalo. Tudi »krožnega prometa« po površini, namenjeni pešcem in kolesarjem, vozniki več niso uporabljali. Izkušnje učencev so bile naslednje: starše so opozarjali na nepravilno parkiranje, a so jih le-ti ponavadi »utišali« oz. iskali izgovore za takšno početje. Vendar pa so se naslednjič le odločili in parkirali pravilno. Učenci so se ob prvi negativni reakciji počutili nekoliko nelagodno, a so se kasneje razveselili, ko so videli, da je njihova pripomba dosegla svoj (dober) namen.

Na Vodnikovi ulici pa je število nepravilno parkiranih vozil ostalo enako. Ker je ta ulica manj prometna in stranska, se starši brez večjih težav odločajo za parkiranje ob robu vozišča. Na tej ulici je cona 30. Vozišče nima pločnikov, tako da vozniki nimajo fizičnih ovir za parkiranje, vendar bi se lahko kljub temu odločili in izbrali prosto parkirno mesto in varno parkirali.

18. Beleženje načina prihoda in odhoda iz šole

V mesecu decembru in februarju smo spremljali načine prihodov in odhodov vseh učencev naše šole. V zimskih mesecih opazimo zaradi vremena več prevozov z avtomobili.

Starejši kot so učenci, več jih je samostojnih in več jih prihaja in odhaja peš. Opaziti je tudi tendenco, da popoldan več učencev odhaja peš kot jih zjutraj. Te učence starši spotoma do službe pripeljejo, popoldan pa odidejo po pouku sami domov. Učenci, ki so vključeni v glasbeno šolo, ki je v Murski Soboti, starši velikokrat odpeljejo iz šole v glasbeno šolo. Veliko učencev ima mlajše brate in sestre v vrtcu, ki je pod isto streho kot šola, zato prihajajo in odhajajo skupaj, največkrat z avtomobilom.

Za spodbujanje prihajanja v šolo peš ali s kolesom bomo načine prihoda dnevno prikazovali na aplikaciji »Peškibus«.

19. Nižanje žive meje

Za namen izboljšati prometno varnost na poti od šole v smeri avtobusnega postajališča smo v sodelovanju s hišnikom izvedli nižanje žive meje.

20. Postavitev cvetličnih korit

Ukrep postavitve cvetličnih korit smo izvedli z namenom preprečitve vožnje vozil po površini, namenjeni izključno pešcem in parkiranju koles.

Ob naslednjih aktivnostih bomo spletno mesto osvežili.